TESİSLERİNİN ÇALIŞMA ve DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞE AİT TALİMAT

Written by

TESİSLERİNİN ÇALIŞMA ve DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞE AİT TALİMAT

 Uygulama Talimatı No: 15Hukuki Dayanak: 03.03.2005 tarih ve 005107 sayılı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yazısı
 

Eski ve yeni yönetmelikler arasındaki önemli farklar:1- 5179 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ve 27/08/2004 tarihinde yayımlanan gıda üreten işyerleri hakkındaki yönetmelik ile birlikte et ve et ürünleri üretim tesislerinin müracaat ve izin işlemlerinde değişiklik meydana gelmiştir. Bu kapsamda yeni yönetmeliklerde, tesis kurma ve açılış işlemleri ve bu işlemlerle ilgili bir kısım bilgi ve belgeler (Tesis kurma raporu, açılma raporu, vaziyet planı, kanalizasyon belgesi veya fosseptik detay projesi, noter onaylı tabip ve yardımcı sağlık personeli sözleşmesi, yangın ve patlamalara karşı önlemlerin alındığına dair itfaiyeden alınan yazı, ÇED belgesi, Emisyon izni, deşarj veya bağlantı izni, işletme belgesi) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı kapsamında değerlendirilerek ayrıca istenmemiştir. Uygulamada birlikteliğin sağlanabilmesi açısından 27/08/2004 tarihinde yayımlanan gıda üreten işyerleri hakkındaki yönetmeliğin 26. maddesinde istenilen bilgi ve belgelerle birlikte yeni yönetmelikler gereği ayrı bilgi ve belgeler de istenmiştir. Türk Ceza Kanununun imar kirliliğine neden olma başlıklı 184 maddesine istinaden bu tesislerden yine ayrıca yapı kullanma izin belgesi de istenmektedir. Yeni yönetmeliklerin geçici maddeleri ile yönetmeliğin yayımından sonra müracaatta bulunmuş veya müracaat ve izin işlemleri halen devam eden, Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı ve yetkili merciden çalışma izni olmayan tesislere Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alınıncaya kadar 27/08/2005 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici çalışma izni verileceği hükme bağlanmıştır.

2- Eski yönetmeliklerin kapsam başlığı altında yer alan 2. maddesinin 2. paragrafında, gıda satış yerlerinde direkt tüketiciye ulaştırılmak üzere yapılan parçalama işlemi ve bu işlemin yapıldığı parçalama alanları ruhsatlandırmadan muaf olduğu belirtilmiş iken, uygulamada söz konusu paragrafta geçen “direkt olarak tüketiciye ulaştırılmak üzere” cümlesi nedeniyle müşteri talebinden önce karkasın yarılmama ve çeyrekten daha küçük parçalara ayrılma işleminin yapıldığı bazı marketlerin ruhsatlandırılmasında sorunlarla karşılaşılmış ve bu nedenle yeni yönetmeliklerde, belirsizliğe yol açan bu ifade kaldırılarak yerine “Müşteri talebi üzerine reyonda yapılacak et parçalama işlemi” ifadesi getirilmiştir. Bu nedenle müşteri talebine bağlı olmadan daha önceden karkasın yarılmama ve çeyrekten küçük parçalara ayrılması işleminin yapıldığı satış yerlerinin ilgili ünitelerine yönetmelikte belirtilen et parçalama tesisi şartlarını yerine getirmeleri halinde parçalama tesis ruhsatı verilmesi, aksi takdirde müşteri talebi üzerine parçalama yapmalarının sağlanması gerekmektedir.

3- Eski kırmızı et yönetmeliğinde 2. ve 3. sınıf mezbahalarda hem kapasite ve hem de dağıtım alanlarında sınırlandırma var iken, yeni yönetmelikte dağıtım alanlarındaki sınırlandırma kaldırılmış ancak kesim kapasitesindeki sınırlandırma haftalıktan günlüğe çevrilerek devam ettirilmiştir.

4- Ülkemizde son yıllarda kombina ve mezbahadan bağımsız olarak başlı başına birer tesis olarak faaliyet göstermeye başlayan sakatat temizleme ve/veya işleme yerleri ile ambalajlama ve/veya paketleme tesisleri hakkında yeni yönetmeliklerde düzenleme yapılmıştır.

5- Yeni yönetmelikler ile belediye kombina, mezbaha ve kesimhanelerinde, belediyelerde daimi işçi statüsünde çalışan veteriner hekimlere de belediye başkanının görevlendirme yazısına istinaden sorumlu yönetici olarak çalıştırılabilme imkanı getirilmiştir. Ancak bu imkan geçici işçi statüsündeki veteriner hekimlere uygulanmayacaktır.

6-At, tavşan, devekuşu ve domuz kesimleri de yeni kırmızı et yönetmeliği ile kapsam içerisine alınmış olup domuz mezbahalarının şartları belirlenirken at, devekuşu ve tavşan mezbahalarının ilave spesifik teknik, hijyenik ve sağlık şartlarının talimatla düzenleneceği ve bu arada devekuşu kesimlerinin ihtiyaç olması halinde kırmızı et kombina ve mezbahalarında, tavşan kesimlerinin ise bu mezbahalara ilaveten kanatlı kesimhanelerinde diğer hayvanların kesimlerinin yapılmadığı zamanlarda yapılabileceği; bıldırcın, keklik kumru ile bu gün için etleri ülkemizde tüketilmeyen ancak daha sonra tüketimi gündeme gelebilecek kanatlı hayvanların kesileceği kesimhane ve kombinalara ilişkin ilave teknik, hijyenik ve sağlık şartlarının da ayrıca talimatla düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

7- Yeni yönetmelikler ile kombina, mezbaha ve kesimhaneler dışındaki diğer et ve et ürünleri üretim tesislerinde sorumlu yönetici olarak çalışacak meslek gruplarına Ziraat fakültelerinin zootekni bölümü mezunları da dahil edilmiştir.

8- Et ve et ürünleri üretim tesislerinin denetimlerini yapacak olan kontrolörlerle ilgili olarak bu kişilerin uzmanlık alanlarında kendi görevlerini yeterince yapabilmeleri için gerekli eğitimi almaları şartı getirilmiş ve ayrıca bu kontrolörlerin kombina ve mezbahalarda veteriner hekimler, bunların dışındaki et ve et ürünleri üretim tesislerinde ise veteriner hekim, gıda mühendisi ve ziraat fakültelerinin gıda bilimi ve zootekni bölümü mezunlarından olacağı belirtilmiştir.

9- Cezai işlemlerle ilgili olarak: Çalışma izni alınmış tesislerde yönetmelik hükümlerine uyulmaması veya Genel Müdürlük veya il müdürlüğü kontrolörlerince yapılan müteakip denetimlerde Yönetmelik hük
ümlerine uyulmadığının tespiti, görülen aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi halleri ile tesislerini çalışma izni alınmadan faaliyete geçiren gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlar hakkında 5/6/2004 tarihli 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 ve 30 uncu madde hükümlerine; Kombina ve mezbahalardan karkas, et ve sakatat naklinde kombina ve/veya mezbaha veteriner hekimince düzenlenen sağlık raporuna istinaden hükümet veteriner hekimi tarafından düzenlenen Yurtiçi Hayvan Maddelerinin Sevkine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunun bulunmaması durumunda 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümlerine, Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kesiminin yapıldığı mezbaha kombina ve kesimhane sahiplerine ise yine 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 47 nci maddesine göre işlem yapılacağı belirlenmiştir.

10- Çalışma izni almış olan tesislerin rutin denetimleri yılda en az 4’ten 2’ye indirilmiştir. 11- Yeni kırmızı et yönetmeliğinde, kombina ve mezbahalarda sağlıklı karkas, et ve sakatatların dondurulması ve donmuş muhafazası ( Şok ve şok muhafaza depoları) isteğe bırakılmış, ayrıca eski yönetmelikte istenmez iken yeni yönetmelikte, eski yönetmeliğe göre çalışma izni verilmiş

3. sınıf mezbahalardan da et naklinin süresine bakılmaksızın yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde soğuk hava depolarını yapmaları istenmiştir. Bu durumda 3. sınıf mezbahalara soğuk hava depolarının sayı ve toplam alanının da belirtileceği yeni çalışma izin belgeleri verilecektir. Yeni çalışma izin belgesi verilirken Yapı Kullanma İzin Belgesi istenecektir. Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra müracaatta bulunulan 3. sınıf mezbahalarda ise bu depolar çalışma izni verilmeden önce tamamlanmış olacaktır.

12- Kırmızı et kombina ve mezbahalarında kullanılacak ve Damga matbaası ve Darphane Genel Müdürlüğünde bastırılacak olan damgaların kullanımının yetkililerince öğretilebilmesi için yeni kırmızı et yönetmeliğinde, damga örneğinin bir üst yazı ekinde ilgili mezbaha veya kombinanın muayene veteriner hekimine teslim edilerek yukarıda adı geçen Müdürlüğe gönderilmesi hükme bağlanmıştır.

13- Yeni kanatlı hayvan eti yönetmeliğinde kombina ve kesimhanelerde sözleşmeli muayene veteriner hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiş olup eski yönetmeliğe göre ruhsat verilmiş olanlar 1 yıl içerisinde bu zorunluluğu yerine getirmek durumundadırlar. Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra izin işlemleri için müracaat edenlerden ise ilgili yönetmeliğin 5. maddesinin (h) bendi hükümlerine istinaden bu zorunluluğun yerine getirilmesi istenecektir.

Uygulamalara İlişkin Diğer HususlarYönetmeliklerin yayımı tarihinden sonra müracaatı bulunan tesislerin işletenlerinin yönetmeliklerin 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerden GSM ruhsatı hariç diğer bilgi ve belgeleri getirmeleri durumunda bu tesislere 27/08/2005 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici çalışma izni verilecektir. Bu tarihe kadar GSM ruhsatının alınmaması halinde verilen çalışma izni iptal edilecektir. Ayrıca:

1- Çalışma izni verilen kırmızı et mezbahalarında sınıf atlama durumlarında istenilecek bilgi ve belgeler:a- Yönetmeliğin 5. maddesinde istenilen belgeler,b- GSM ( Gayri Sıhhi Müessese ) Ruhsatının olmadığı durumda Taahhütnamec- Üzerinde geçilecek sınıfın teknik ve hijyenik koşullarının gerektirdiği değişikliklerin de gösterildiği ve teknik resim kurallarına göre çizilmiş 1 adet inşaat projesid- Yeni bölümlerin ilavesi halinde bu bölümlerle ilgili sıhhi tesisat projesie- Daha önce verilmiş çalışma izin belgesinin aslı

2- Çalışma izni verilen et ve et ürünleri üretim tesislerinde faaliyet alanında değişiklik ve/veya kapasite artışı durumlarında istenilecek bilgi ve belgeler:a- Yönetmeliğin 5. maddesinde istenilen belgeler,b- GSM ( Gayri Sıhhi Müessese ) Ruhsatının olmadığı durumda Taahhütnamec- Üzerinde faaliyet alanında değişiklik ve/veya kapasite artışına bağlı teknik ve hijyenik koşulların gerektirdiği değişikliklerin de gösterildiği ve teknik resim kurallarına göre çizilmiş 1 adet inşaat projesid- Yeni bölümlerin ilavesi halinde bu bölümlerle ilgili sıhhi tesisat projesie- Daha önce verilmiş çalışma izin belgesinin aslı

3- Çalışma izni verilen et ve et ürünleri üretim tesislerinin kiralama veya satış yolu ile el değiştirmelerinde istenilecek bilgi ve belgeler:a- Dilekçeb- Beyanname ( Kiralama durumunda: beyannamede sahibi kısmına kiraya veren kişinin ismi (veya firmanın isim ve unvanı), ticari adı kısmına ise kiralayan şahsın ismi (veya firmanın isim ve unvanı) yazılacaktır. Satış durumunda ise her iki kısma da satın alan kişinin (veya firmanın isim ve unvanı) yazılacaktır.c- Noter onaylı kira veya satış sözleşmesi d- Noter onaylı yeni sorumlu yönetici sözleşmesi ve meslek odası çalışma izin belgesie- Kombina, mezbaha ve kesimhanelerde noter onaylı yeni muayene veteriner hekim sözleşmesi ve meslek odası çalışma izin belgesi,f- Yapı kullanma izin belgesi (Hukuk müşavirliğinin yazılı görüşüne istinaden ) g- Kiralayan veya satın alan firmanın isim ve unvanının yayımlandığı Ticaret sicil gazetesi örneğih-Daha önce verilmiş çalışma izin belgesinin aslı

4- Yeni kırmızı et yönetmeliğinin 6. maddesinin (ı) ve (ş) bentlerinde geçen özellikler 2. ve 3. sınıf mezbahalardan da istenecek ancak bu özellikler içinde bulunan elle ve kolla kumanda edilmeyen musluk yerine elle ve kolla kumanda edilebilir musluk istenecektir.

5- Sorumlu yönetici ve muayene veteriner hekimi ile yapılacak sözleşmelerde, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile tesisin haftada kaç gün faaliyette bulunacağı sözleşmede mutlaka belirtilecektir.

6- Et ve et ürünleri üretim tesislerinde sorumlu yöneticilik yapabilmek için gerekli olan ve meslek odasından alınmış çalışma izin belgesinin, aynı şekilde Belediyelere ait kombina, mezbaha ve kesimhanelerde belediyenin memur ve daimi işçi kadrolarında bulunan ve belediye başkanının görevlendirme yazısına istinaden sorumlu yönetici olarak çalışacak veteriner hekimlerden de istenmesi gerekmektedir.

7- Yeni kırmızı et yönetmeliğinin 5. maddesinin (l) bendi ile yeni kanatlı hayvan eti yönetmeliğinin 5. maddesinin (l) bendinde geçen ifadenin yanlış anlamaya yol açmaması için, Bakanlığımızca çalışma izni verilirken istenilen bilgi ve belgeler haricinde, şayet ilgili diğer Bakanlıklardan kendi mevzuatları gereği alınması gereken bilgi ve belgeler var ise söz konusu bilgi ve belgelerin yine ilgili Bakanlıklardan alınması ve bu bilgi ve belgelerin ayrıca Bakanlığımıza verilmesine gerek bulunmadığı şeklinde anlaşılması uygun olacaktır.

8- İl Müdürlüklerince düzenlenecek olan geçici ve daimi çalışma izin belgeleri, bu talimat ekinde gönderilen formatlara uygun bir şekilde il müdürlüklerince bastırılarak kullanılacaktır. Bu belgelerde kullanılacak çalışma izin numaraları ile ilgili kodlama aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır:a- 3. sınıf mezbahalar için: GM (G: geçici, M: Mezbaha) -il kodu ,ilçe kodu ve tesis izin sıra numarası; b- Diğer kırmızı et tesisleri için örnekler : G- PM (Bağımsız durumda faaliyet gösteren P:parçalama ve M:mamül madde üretim tesisi), G- SK ( SK: Bağımsız durumda faaliyet gösteren Sakatat temizleme ve /veya işleme tesisi ), G-AP (Bağımsız durumda faaliyet gösteren (A) Ambalajlama ve/veya (P) paketleme tesisi), G-P (Bağımsız durumda faaliyet gösteren P: parçalama tesisi), G-SD (Bağımsız durumda faaliyet gösteren SD: soğuk depo tesisi ), G-M (Bağımsız durumda faaliyet gösteren M:mamül madde üretim tesisi) – il kodu ilçe kodu ve tesis izin sıra numarası,c- Kanatlı tesisleri için örnekler: G- KPM (Bağımsız durumda faaliyet gösteren kanatlı eti P:parçalama ve M:mamül madde tesisi), G- KSK ( SK: Bağımsız durumda faaliyet gösteren kanatlı sakatat temizleme ve /veya işleme tesisi ), G-KAP (Bağımsız durumda faaliyet gösteren kanatlı eti (A) Ambalajlama ve/veya (P) paketleme tesisi), G-KP (Bağımsız durumda faaliyet gösteren KP: kanatlı eti parçalama tesisi), G-KSD (Bağımsız durumda faaliyet gösteren kanatlı soğuk depo tesisi), G-KM (Bağımsız durumda faaliyet gösteren kanatlı eti mamül madde üretim tesisi)- il kodu ilçe kodu ve tesis izin sıra numarası,d- Tesis izin sıra numarası, tesisin tipine bakılmaksızın 1’den başlayarak verilecektir. Örnek olarak: ilk geçici çalışma izni verilecek tesis 3. sınıf bir mezbaha ise GM- il kodu- ilçe kodu-1 şeklinde, geçici çalışma izni verilecek ikinci tesis bir parçalama ve mamül madde üretim tesisi olsun, bu ise G-PM- il kodu- ilçe kodu-2 şeklinde sıralama devam edecektir. Daimi izin belgesi verilirken bu kodlamadaki sadece G sembolü kaldırılacaktır. Bu şekilde 10 tane tesise geçici çalışma izni verildiğini kabul edelim. Bu tesislerin GSM ruhsatı alma ve getirme süreleri farklı olmakla birlikte yine de sıralamada bir değişiklik olmayacaktır. Örnek olarak 10’ncu tesisin ilk önce GSM getirmesi halinde bu tesisin daimi çalışma izin belgesi de daimi çalışma izin belgesi sıralamasında 10’ncu sırada yer alacaktır.e- Daimi çalışma izin belgelerinde de kodlama geçici izin belgelerindeki gibi yapılacaktır. Geçici ve daimi çalışma izin belgelerinin tama
mına hologram yapıştırılacaktır. İl Müdürlükleri bu belgelerde isterlerse ilave güvenlik tedbirleri (Soğuk damga, seri numarası vb.) uygulayabilirler.
Kombina ve mezbahaların geçici çalışma izni çerçevesinde olmak üzere plastikten yapılmış ve damga örneğine uygun geçici bir damga yaptırmaları sağlanacak ve daimi çalışma izni alınıncaya kadar bu damga kullanılacaktır. Daimi çalışma izni alındıktan sonra bu belgenin ekinde gönderilecek damga örneğine uygun damgalar bedeli tesis sahibi tarafından karşılanmak üzere Yıldız/ İstanbul adresinde bulunan T.C. Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılarak kullanılacaktır.

9- Sakatat temizleme: Sakatatın taze olarak veya işlenmek suretiyle kullanımına imkan vermek amacıyla sakatatın yapısında bulunan ancak insan gıdası olarak tüketilemeyecek kısımlar ile görünen kan ve kirlerin uzaklaştırılması işlemidir.

10- Sakatat işleme: Sakatatın insan tüketimi için hazır hale getirilmek üzere kesiti taze sakatatın özelliğini gösterecek veya göstermeyecek şekilde belirli işlemlerden geçirilmesidir.

11- Gerek mezbaha veya kesimhane içerisinde ve gerekse bağımsız durumda faaliyet gösteren sakatat temizleme ve/veya işleme tesisleri ile ilgili beyanname EK-1 deki örneğe uygun olarak doldurulacaktır. Ancak mezbaha içerisinde bulunan sakatat temizleme tesisindeki temizleme ve/veya sakatat işleme ile ilgili sayısal bilgiler çalışma izin belgesine işlenmeyecektir.

12- Gerek mezbaha veya kesimhane içerisinde ve gerekse bağımsız durumda faaliyet gösteren ambalajlama ve/veya paketleme tesisleri için beyanname EK-2 deki örneğe uygun olarak doldurulacaktır. Mezbaha içerisinde olsun veya bağımsız faaliyet göstersin her iki durumda da tesisin faaliyetine ilişkin sayısal bilgiler çalışma izin belgesine işlenecektir.

13- Tesis sahibi tarafından tesisin faaliyetinin durdurulması veya tesisin kapatılması hallerinde bu durum yazı ile Valiliğe bildirilecektir. Daha sonra tesisin yeniden faal hale getirilmesi istenirse yine tesis sahibi tarafından bir dilekçe ile Valiliğe müracaat edilecek ve kırmızı et yönetmeliğinin 10. maddesinin (m) bendi ve kanatlı hayvan eti yönetmeliğinin 8. maddenin (k) bendi hükmüne istinaden tesis faaliyeti 1 aydan fazla bir süre durmuş ise yetkili merci kontrolörlerince denetlendikten ve uygun bulunduktan sonra çalışma izninde belirtilen faaliyetine/faaliyetlerine izin verilecektir.

14- Tesislere Geçici Çalışma İzni: a- Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra müracaat edenler için: Yönetmeliğin yayımı tarihinde Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatının ve yetkili merci tarafından çalışma izninin verilmemiş olması, b- Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yetkili merciye müracaatta bulunulmuş olması ve çalışma izni işlemlerinin çeşitli aşamalarda devam etmesi,c- Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yetkili merci tarafından çalışma izni verilmiş olması ancak faaliyet alanında değişiklik ve/veya kapasitelerinde artış yapılmak istenilmesi, durumlarında verilecektir.

15- Yeni yönetmeliklerin Geçici 4. maddelerine istinaden, Genel Müdürlüğümüz veya İl Müdürlüğünüzce eski yönetmeliklere göre çalışma izni verilmiş ve halen faaliyet gösteren et ve et ürünleri üretim tesislerinin işleten veya sahipleri, tesislerini, yeni yönetmeliklerin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yeni yönetmeliklerin hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeyenler hakkında 5179 sayılı yasanın 29. ve 30. maddesi hükümlerine göre yasal işlem uygulanacak olup tesis işleten veya sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi için bu konuda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

16- Yeni kanatlı hayvan eti yönetmeliğinin 7. maddesinin (b) bendinin 5 numaralı alt bendi hükümlerine göre kombina ve kesimhane dışında bağımsız durumda faaliyet gösteren et parçalama tesislerinde kırmızı et parçalaması kanatlı etinin parçalandığı günlerden farklı günlerde yapılabilir. Ancak her iki parçalama işlemi için ayrı çalışma izni düzenlenecektir. Bunun tersi bir durum söz konusu ise yeni kırmızı et yönetmeliğinin 7. maddesinin (b) bendinin 8 numaralı alt bendi hükümlerine göre uygulama yapılacak ve yine ayrı çalışma izni düzenlenecektir.

17- Sorumlu yönetici sözleşmeleri:Geçici çalışma izni verilmiş olan tesislerle ilgili olarak sözleşmede, “5179 sayılı kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkan ve çıkartılacak olan yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere” şeklinde veya aynı anlama gelecek şekilde benzeri bir ifadenin bulunması halinde bu sözleşmeler geçerli kabul edilecek, ancak sözleşmenin bitmesini müteakip yenilenme durumunda, sözleşmelerde ilgili yeni kırmızı et ve kanatlı hayvan eti yönetmeliklerinin ismi de belirtilerek bu yönetmeliklerin ilgili maddelerine atıf yapılacak veya ilgili maddelerdeki görevler açıkça yazılacaktır. Yeni müracaatlarda ve daha önceden çalışma izni verilen tesislerin sözleşme yenilemelerinde ise sözleşmede yeni kırmızı et ve kanatlı hayvan eti yönetmeliklerinin ilgili olanın ismi de belirtilerek bu yönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılacak veya ilgili maddesindeki görevler açıkça yazılacaktır.

18- Muayene veteriner hekimi sözleşmelerinde ise yeni kırmızı et ve kanatlı hayvan eti yönetmeliklerinden ilgili olanın ismi de belirtilerek bu yönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılacak veya ilgili maddesindeki görevler açıkça yazılacaktır.

19- Uygulamada kolaylık ve bir örnekliğin sağlanması için tesislere ilişkin ruhsatlandırma öncesi ve rutin denetimlerde kullanılacak denetim formları bilahare gönderilecektir.


 EK-1BEYANNAME

1- Tesisin:a) Sahibinin Adı Soyadı :b) Ticari Adı :c) Açık Adresi :d) Telefon No :e) Faks No :f) Ada, Pafta ve Parsel No :

2- Faaliyet Alanı ve Kapasitesi: Sakatat Temizleme ve/veya İşleme Tesisi                                               Mezbaha içerisinde ( ) Bağımsız durumda ( )a) Sakatat Temizleme: Sakatat ve elde edildiği hayvan türü…………………(Günlük Temizleme kapasitesi: Adet/Gün) b) Sakatat İşleme: Sakatat ve elde edildiği hayvan türü….İşlenmiş Ürünün İsmi…….(Günlük İşleme kapasitesi: Kg/Gün)c) Soğuk Depo (Depo sayısı ve toplam alanı/m2):

3- Tesisten çıkacak katı, sıvı ve gaz atıkların cins ve miktarları, ne şekilde izale ve tasfiye edileceği ve çevre kirlenmesini önleyici tedbirler konusunda detaylı bilgileri kapsayan rapor.

4- Tesisin faaliyet alanı ile ilgili iş akım şeması ve açıklama raporu.

5- Tesislerde çalıştırılacak toplam personel sayısı, tesisin çalışma saatleri, uygulanacak vardiya sayısı ve süresi ile bir vardiyada çalıştırılacak personel sayısı.

6- Oluşacak yan ürünler ile insan tüketimine uygun bulunmayan kısımların ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin açıklama raporu.

  Tesis sahibinin
  Adı Soyadı
  Tarih
  İMZA

 


EK-2BEYANNAME

1- Tesisin:a) Sahibinin Adı Soyadı :b) Ticari Adı :c) Açık Adresi :d) Telefon No :e) Faks No :f) Ada, Pafta ve Parsel No :

2-Faaliyet Alanı ve Kapasitesi: Ambalajlama ve/veya Paketleme Tesisi.                                             Kombina içerisinde ( ) Bağımsız durumda ( )a) Ambalajlama: Ambalajlanacak Ürün ve elde edildiği hayvan türü         (Günlük ambalajlama kapasitesi: Kg/Gün)  b) Paketleme: Paketlenecek Ürün ve elde edildiği hayvan türü            (Günlük ambalajlama kapasitesi: Kg/Gün)  c) Dilimleme-Porsiyonlama:Ürün ve elde edildiği hayvan türü                               (Günlük kapasite: Kg/Gün)  d) Soğuk Depo (Depo sayısı ve toplam alanı/m2):

3- Tesisten çıkacak katı, sıvı ve gaz atıkların cins ve miktarları, ne şekilde izale ve tasfiye edileceği ve çevre kirlenmesini önleyici tedbirler konusunda detaylı bilgileri kapsayan rapor.

4- Tesisin faaliyet alanı ile ilgili iş akım şeması ve açıklama raporu.

5- Tesislerde çalıştırılacak toplam personel sayısı, tesisin çalışma saatleri, uygulanacak vardiya sayısı ve süresi ile bir vardiyada çalıştırılacak personel sayısı.  

  Tesis sahibinin
  Adı Soyadı
  Tarih
  İMZA

 


EK-3TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI………………….İL MÜDÜRLÜĞÜNE …………………İli………………….ilçesinde bulunan …………………………………………………………..…………. ………………………………..…….na ait …………………………………………………….. 5179 ve 3285 sayılı yasalara dayalı olarak hazırlanan ve “05.01.2005 tarih ve 25691 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”/ “08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in Geçici 2. maddesi hükümlerine göre yukarıda belirtilen tesisimize teknik ve hijyenik şartlar açısından denetim yapılıp uygun bulunduktan sonra Geçici Çalışma İzni verilmesi hususunda gereğini arz ederim.  

  ………/………./..2005
  Adı- Soyadı
  İmza ve/veya Kaşe

    Adres:   Telefon:   


EK-4TAAHHÜTNAME  

  Tesisin Adı :
  Tesisin Adresi :
  Tesis Sahibinin Adı :
  Tesisin Faaliyet Alanı :

 Yukarıda adı, adresi ve faaliyet alanı belirtilen ve 05/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile 08/05/1986 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 08/01/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmek”/ 05/01/2005 tarihli ve 25691 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmek” in Geçici 2 inci Maddesi hükümleri kapsamında Geçici Çalışma İzin Belgesi talep ederken, 27.08.2005 tarihine kadar tarafımızdan tesisimize Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı alınmaması halinde verilen Geçici Çalışma İzin Belgesinin iptal edilmesini kabul edeceğimizi ve bu hususlarda itiraz ve şikayette bulunmayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederiz.  

Sorumlu Yönetici   İş Yeri Sahibi/Yetkilisi
Adı–Soyadı   Adı-Soyadı
İmza   İmza

 


T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI…………….İl MüdürlüğüÇALIŞMA İZİN BELGESİ 

İşletmenin Sahibi :
İşletmenin Ticari Adı :
İşletmenin Açık Adresi :
Faaliyet Alanı ve Kapasitesi :
   
   
   
Çalışma İzni Veriliş Tarihi :
Çalışma İzin Numarası :

05/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile 08/05/1986 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 08/01/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmek” in 5 inci Maddesi hükümleri kapsamında yukarıda ticari adı, unvanı ve faaliyet alanı belirtilen tesise Çalışma İzni verilmesi uygun görülmüştür.                                                                                                             İL MÜDÜRÜ  


T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI…………….İl MüdürlüğüGEÇİCİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ 

İşletmenin Sahibi :
İşletmenin Ticari Adı :
İşletmenin Açık Adresi :
Faaliyet Alanı ve Kapasitesi :
   
   
   
Çalışma İzni Veriliş Tarihi :
Çalışma İzin Numarası :

05/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile 08/05/1986 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 08/01/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmek” in Geçici 2 inci Maddesi hükümleri kapsamında yukarıda ticari adı, unvanı ve faaliyet alanı belirtilen tesise Geçici Çalışma İzni verilmesi uygun görülmüştür.Bu belge 27.08.2005 tarihine kadar geçerlidir.                                                                                                              İL MÜDÜRÜ  


T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI……………..İl MüdürlüğüÇALIŞMA İZİN BELGESİ 

İşletmenin Sahibi :
İşletmenin Ticari Adı :
İşletmenin Açık Adresi :
Faaliyet Alanı ve Kapasitesi :
   
   
   
Çalışma İzni Veriliş Tarihi :
Çalışma İzin Numarası :

05/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile 08/05/1986 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 05/01/2005 tarihli ve 25691 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmek” in 5 inci Maddesi hükümleri kapsamında yukarıda ticari adı, unvanı ve faaliyet alanı belirtilen tesise Çalışma İzni verilmesi uygun görülmüştür.                                                                                                     
                    İL MÜDÜRÜ
  


T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI……………..İl MüdürlüğüGEÇİCİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ 

İşletmenin Sahibi :
İşletmenin Ticari Adı :
İşletmenin Açık Adresi :
Faaliyet Alanı ve Kapasitesi :
   
   
   
Çalışma İzni Veriliş Tarihi :
Çalışma İzin Numarası :

05/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile 08/05/1986 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 05/01/2005 tarihli ve 25691 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmek” in Geçici 2 inci Maddesi hükümleri kapsamında yukarıda ticari adı, unvanı ve faaliyet alanı belirtilen tesise Geçici Çalışma İzni verilmesi uygun görülmüştür.Bu belge 27.08.2005 tarihine kadar geçerlidir.                                                                                                                            İL MÜDÜRÜ 

Article Categories:
GIDALARIN ÜR.TÜK.KANUN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares
Translate »