TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _25

Written by

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-25

 

 

 

 

POLIPROPILEN İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Aşağıdaki koşulları yerine getirdiği ve kullanım amacına uyduğu durumlarda polipropilenin gıda maddeleriyle temasında bir sakınca yoktur:

1. Ilkel maddeler olarak aşağıdakiler kullanılır:

1.1. Monomerler- propilen

1.2. Komonomerler.

1.2.01. Etilen

1.2.02. C4-C8 içeren alken-1 tipi olefinler.Propilen içeriği ağırlıkça % 50 den az C4-C8 içeren monemerler % 10’dan çok olmalıdır.

1.2.03. Polipropilenin 1.2.02 deki olefinlerin kopolimerlerinin bir veya daha fazlasıyla karışımı.

1.2.04. 1.2.02. deki olefinlerin çeşitli kopolimerlerinin karışımı.

1.2.05. 1.1, 1.2.02 deki olefinlerin polimerleriyle 1.2.03 ve 1.2.04 deki polimerlerin poliizobütilen, butil kauçuk ve/veya polietilen ile, propilen içeriği ağırlıkça % 50’den az olmaması koşulu ile karışımı.

2. Katkı maddeleri.

2.1. Proses kalıntıları

2.1.01. Sodyum karbonat, potasyum karbonat, potasyum klorür, petrolün hidrokarbon fraksiyonları. Toplam en çok % 0.2.

2.1.02. Ca, Al, Si, Ti, Cr, V oksitleri. Toplam en çok % 0.1.

2.2. Emülsiyon ve suspansiyon elementlerinin toplam kalıntıları işlenmiş polimerin ağırlıkça % 0.3 ünden az olacaktır.

2.2.01. Sodyum, potasyum ve amonyum alkil, benzen ve alkil-benzen sulfatları, alkil grup C10-C20 arası.

2.2.02. Sodyum, potasyum ve amonyumun alkil ve benzen sulfonatları ile potasyum ve amonyumun alkil-benzen sulfonatları,alkil grup (C10-C20)

2.2.03. Etilen oksitin monobazik alifatik asitlerle (C12-C20) kondensasyon ürünleri % 0.2.

2.2.04. Polioksietilen sorbitan monooleat. % 0.2

2.3. Stabilizanlar ve antioksidanlar, toplam en çok % 1

2.3.01. Aseton, nonil fenolve vedilauril-tiyo-diproplonatın kondensasyon ürünleri, en çok % 0.5, yağlı maddelerle temasta kullanıldıklarında en çok % 0.2.

2.3.02. 2,6-di-tert butil-4-metil fenol En çok % 1

2.3.03. 2 ve 3 tersiyer butil -4- hidroksi anisol

2.3.04. 4,4-tiyobis (3-metil-6-tertbutil-fenol-1) En çok % 0.25.

2.3.05. Dilauril-tiyo-diproplonat En çok % 0.5

2.3.06. Distearil-tiyo-dipropionat, en çok % 0.5

2.3.07. Dimisristil-tiyo-dipropionat

2.3.08. n-oktadesil-beta-(4’-hidroksi-3’-5’-ditersiyer butil fenil propionat) en çok % 0.25.

2.3.09. 1. 3. 5.-trimetil-2, 4, 6,-tri (3.5.-ditersiyer butil-4-hidroksi benzil) benzen en çok % 0.5

2.3.10. Tetra (metilen (3.5.-ditersiyer butil-4-hidroksi-) hidrosinenat) metan. En çok % 0.5

2.3.11. Tri (2-metil-4-hidroksi-5-tersiyer butil-fenil) butan. En çok % 0.1

2.3.12. 4-hidroksi-3-metil-5-tersiyer butil-benzil malonik asidin distearil esteri. En çok % 0.5

2.3.13. 4. 5.-hidroksi-3.5-dimetil benzil tiyo glikol asidinin stearil esteri. En çok % 1

2.3.14. 2-(2’-tertbutil-5-metil fenil)-5 klorobenzen triazol.En çok % 0.3

2.3.15. Trinonil fenil fosfit. En çok % 0.1.

2.3.16. Trinonil fenil fosfit, tri (mono nonil fenil) fosfit ve bunların tri (di-nonil fenil fosfit) ile karışımı. En çok % 1.

2.3.17. Diokta desil-monosülfit. En çok % 0.5.

2.3.18. Dioktadesil sülfit. En çok % 0.5

2.3.19. Bi (3.3-bi (4’-hidroksi-3-tersiyer butilfenil)-butanik asidi) glikol esteri. En çok % 0.1.

2.3.20. 2.6-bi(1-metil-oktadesli)-p-kresol. En çok % 0.3

2.3.21. Bütilli, stirenil kresoller. En çok % 0.5

2.3.22. 2(3’ tersiyer butil-2’-hidroksi-5’-metilfenil)-5-kloro benzotriazol. En çok % 0.5. Yağlı ve % 8 alkollü gıdalarda kullanılmaz.

2.3.24. Siklik neopentan tetrayl bis (oktadesil fosfit) (fosfor miktarı ağırlıkça en çok % 7.8-8.2 arası olacaktır). En çok % 0.25.

2.3.25. 4, 4-Siklohekziliden bis (2-siklohekzil) fenol. En çok % 0.1. Yağlı gıdalarla kullanılamazlar.

2.3.26. 2-hidroksi-4-n-oktoksi benzofenon. En çok % 0.5. Yağlı ve alkollü gıdalarla kullanılamaz.

2.3.27. Poli (1-1-siklohekzilen dimetilen-3.3-Tiyopropionat). En çok % 0.5. Alkollü ve yağlı gıdalarla kullanılamaz.

2.3.28. 2.2’-metilenbis (4-metil-6-tersiyerbutil fenol). En çok % 0.1. Yağlı gıda maddeleriyle kullanılamaz.

2.3.29. 1.3.5.-tri (3.5-ditersiyer butil-4-hidroksi benzil-S-triazin-2,4,6- (1H. 3H. 5H) trion. En çok % 0.25. Yağlı gıdalarla kullanılamaz.

2.3.30. 1.3.5.-tris (3.5 ditersiyer bütil-4-hidroksi hidrosinamoyl) hekzahidro-S-triazin. En çok % 25. Yağlı gıdalarla kullanılamaz.

2.3.31. Su boru hatları ve eklenti yerlerinin üretiminde kullanılan polipropilende karbon karasının stabilizan olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Borularda en çok % 2.5, eklenti yerlerinde en çok % 3.

2.4. Polipropilen ham maddesine parlatıcı ve kaydırıcı, bloklanmayı önleyici, antistatik ve benzeri katkı maddelerinin katılması gerketiğinde aşağıda bildirilen maddeler karşılarında gösterilen miktarları aşmayacak şekilde kullanılabilir.

2.4.01. Kalsiyum ve magnezyum stearat.En çok % 0.4.

2.4.02. Doğal yağ asitlerinin gliserin esterleri (mono ve di gliseridler).En çok % 2

2.4.03. Potasyum ve/veya Sodyum stearat. En çok % 0.2.

2.4.04. Silisyum dioksit. En çok % 0.2.

2.4.05. Stearamid, eurikamid ve oleyamid. Toplam en çok % 0.2.

2.4.06. N, N-bis (2-hidroksi etil) alkil (C12-C18) amin. En çok % 0.15.

2.4.07. Ağırlıkça en az % 81 laurik asit dietanolamid içeren doğal doymuş yağ asitlerinin yağ asidi dietanolamidi. En çok % 0.8

2.4.08. Büyük miktarı doymuş yağ asitleri olmak üzere, düz halkalı doğal yağ asitlerinin (C8-C18) kollnester klorürleri. En çok % 0.15.

2.4.09. Köpük polimerlerin üretiminde kullanılan azodikarbonamid.

2.4.10. Alfa-(karboksimetil)-omega-(tetradisikloksi)-polioksi etilen. En çok % 0.2.

2.4.11. N- asilsarkosinler (asil grup lauril, oleoyl, ya da hindistan cevizi yağının birleşmiş yağ asitlerinden oluşur. En çok % 0.15

2.4.12. Titan dioksit. En çok % 2.

3. Ekstrakte edilebilme sınırları.

3.1. Hekzanda 500C ta ağırlıkça homopolimer % 6.5 , kopolimerler % 5.5’tan çok çözünürlük vermemelidir.

3.2. Ksilende 250C ta ağırlıkça homopolimerler % 10, kopolimerler %30 dan çok çözünürlük vermemelidir.

4. Yukarıda belirtilen koşullara uyan polipropilenden üretilmiş plastik malzeme aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler.

4.1. Sular, meyva suları

4.2. Kuru ve katı gıdalar

4.3. Süt ürünleri

4.4. Sebze, meyva.

4.5. Et, balık.

4.6. Şeker ve şekerli maddeler.

4.7. Polipropilenin üzerinde karton, teneke gibi hava, gaz ve ısı geçirgenliğini önleyici bir koruyucu bulunması koşulu ile yağ.

 

Article Categories:
TÜRK GIDA KODEKSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares
Translate »