TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK31

Written by

RK TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-31

 

 

 

REÇİNESEL VE POLIMERIK KAPLAMALAR İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Metal, kağıt, karton veya çeşitli plastiklere aşağıdaki koşullar uyarınca ve kesintesiz olarak tabaka halinde uygulanacak polimerik ve reçinesel kaplamalar gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:

1. Ilkel reçine olarak aşağıdakiler kullanılabilirler:

1.1. Kurutucu yağlar, bunların trigliseridleri ya da asitleri

1.1.01. Akgürgen yağı

1.1.02. Kastor yağı

1.1.03. Odun yağı

1.1.04. Hindistan cevizi yağı

1.1.05. Mısır yağı

1.1.06. Pamuk tohumu yağı

1.1.07. Rafine balık yağı

1.1.08. Kendir tohumu yağı

1.1.09. Keten tohumu yağı

1.1.10. Haşhaş tohumu yağ

1.1.11. Kabak çekirdeği yağı

1.1.12. Yabani safran yağı

1.1.13. Susam yağı

1.1.14. Soya yağı

1.1.15. Ayçiçek yağı

1.1.16. Iç yağı

1.1.17. Ceviz yağı

1.2. Yukarda adı geçen yağı asitleri ya da trigliseridlerden tekrar elde edilen yağlarla aşağıdaki poliollerin esterleri:

1.2.01. Bütilen glikol

1.2.02. Etilen glikol

1.2.03. Pentaeritritol

1.2.04. Polietilen glikol

1.2.05. Polipropilen glikol

1.2.06. Propilen glikol

1.2.07. Sorbitol

1.2.08. Trimetilol etan

1.2.09. Trimetilol propan

1.3. Sentetik kurutucu yağlar

1.3.01. Bütadien ve metilstiren kopolimeri

1.3.02. Bütadien ve stiren kopolimeri

1.3.03. Bütadien-stiren-maleikanhidrit kopolimeri

1.3.04. Polibütadien

1.4. Doğal reçineler ve türevleri

1.4.01. Potasyum rengine ya da daha soluk renge inceltilmiş doğal reçineler

1.4.01.01. Çam reçinesi

1.4.01.02. Iç yağı reçinesi

1.4.01.03. Ağaç reçinesi

1.4.02. 1.4.01 deki reçinelerle aşağıdaki poliollerin esterleri:

1.4.02.01. 4.4-sec-bütiliden difenil-epiklorhidrin (epoksi) (2)

1.4.02.02. Dietilen glikol

1.4.02.03. Etilen glikol

1.4.02.04. Gliserol

1.4.02.05. 4 – 4-izopropilidendifenol – epiklorhidrin. ( epoksi)

1.4.02.06. Metil alkol

1.4.02.07. Pentaeritritol

1.4.03. 1.4.02 deki reçine esterlerinin aşağıdakilerle tepkime ürünleri:

1.4.03.01. Maleik anhidrit

1.4.03.02. 1.5 teki orto, meta, para sübstitüe edilmiş fenol formaldehitler

1.4.03.03. Fenol formaldehit

1.4.04. Reçine tuzları

1.4.04.01. Kalsiyum rezinat

1.4.04.02. Çinko rezinat

1.5. Formaldehidin aşağıdaki fenollerle reaksiyonundan oluşan reçineler:

1.5.01. Metil, etil, propil, izopropil ve bütil fenoller

1.5.02. Para-tersiyer-amilfenol

1.5.03. 4,4-sekonder-bütilidendifenol

1.5.04. Para-tersiyer bütilfenol

1.5.05. Orto, meta, para kresoller

1.5.06. Para- siklohekzilfenol

1.5.07. 4,4– izopropiliden difenol

1.5.08. Para-nonifenol

1.5.09. Para-oktilfenol

1.5.10. 3-pentadesil fenol

1.5.11. Fenol

1.5.12. Fenil-orto-kresol

1.5.13. Para-fenilfenol

1.5.14. Ksilenol

1.6. 1.6.01 ve 1.6.02 deki asitlerin 1..6.03 ve 1.6.04 teki alkollerle tepkimesinden oluşan polister reçineleri:

1.6.O1. Polibazik asitler

1.6.01.01. Adipik asit

1.6.01.02. Difenolik asit

1.6.01.03. Fumarik asit

1.6.01.04. Izoftalik asit

1.6.01.05. Malik asit

1.6.01.06. Ortoftalik asit

1.6.01.07. Sebasik asit

1.6.01.08. Tereftalik asit

1.6.01.09. Terpen-maleik asit karışımı

1.6.01.10. Trimellitik asit

1.6.01.11. 1.1 teki yağlardan elde edilen dimerize yağ asitleri

1.6.02. Monobazik asitler

1.6.02.01. Benzoik asit

1.6.02.02. Tersiyer-bütil benzoik asit

1.6.02.03. 1.1 deki yağlardan türetilen yağ asitleri

1.6.02.04. Yalnız yağ ya da yağ asidi bazlı alkid reçinelerle kullanılmak üzere 1.4’ teki doğal reçineler

1.6.03. Polihidrik alkoller

1.6.03.01. Bütilen glikol

1.6.03.02. Dietilen glikol

1.6.03.03. Yalnız alkollü içkilerle temasta kullanılacak poliester reçine kaplamalarda kullanılmak üzere 2.2-dimetil-1.3-propandiol

1.6.
03.04. Etilen glikol

1.6.03.05. Gliserol

1.6.03.06. Mannitol

1.6.03.07. Alfa-metil glukosit

1.6.03.08. Pentaeritritol

1.6.03.09. Propilen glikol

1.6.03.10. Sorbitol

1.6.03.11. Trimetilol etan

1.6.03.12. Trimetilol propan

1.6.04. Monohidrik alkoller

1.6.04.01. Setil alkol

1.6.04.02. Desil alkol

1.6.04.03. Lauril alkol

1.6.04.04. Miristil alkol

1.6.04.05. Oktil alkol

1.6.04.06. Stearil alkol

1.7. Epoksi reçineler

1.7.01. (Alkoksi (C10-C16)-2,3-epoksi propan, (Alkil grupları çift sayılı , en çok % 1 C10’ın en az % 48 C12 en az % 18 C14 karbon atomu içermesi ve oda sıcaklığında kuru gıdalarla kullanılması şartı ile.

1.7.02. 4.4-sekonder- butiliden- difenol- epiklorhidrin

1.7.03. 4.4-izoporopiliden difenol- epiklorhidrin

1.7.04. 1.7.02 ya da 1.7.03 teki maddenin 1.1 deki yağlar ve yağ asitleri ile tepkime ürünleri

1.7.05. 4.4– sekonder-bütilidendifenil- epiklorhidrin’in ya da 4.4– izopropiliden difenol- epiklorhidrin’in aşağıdaki maddelerin bir ya da birkaçıyla kimyasal tepkime ürünleri

1.7.05.01. Mono, di ya da tirimetilolfenolün allil eteri

1.7.05.02. 4.4– sekonder- bütilidendifenol formaldehit

1.7.05.03. 4.4-izopropilidendifenol- formaldehit

1.7.05.04. Melaminformaldehit

1.7.05.05. Fenolformaldehit

1.7.05.06. Üreformaldehit

1.7.06. Epokside bütadien

1.7.07. Fenol novolak reçinelerinin epiklorhidrinle tepkimesinden oluşan glisid eterleri

1.8. Aşağıdakilerin bir yada birkaçından elde edilmiş terpen reçineleri:

1.8.01. Dipenten

1.8.02. Alfa-pinen

1.8.03. Beta-Pinen

1.9. Üreformaldehit ve triazin formaldehit reçineleri

1.9.01. Üreformaldehit

1.9.02. Metil, etil, propil, bütil izopropil ya da izobütil alkolle geliştirilmiş üreformaldehit ve melaminformaldehit

1.9.03. 2.4.02 deki amin katalizörlerle geliştirilmiş üre formaldehit

1.9.04. Benzoguanamin-formaldehit

1.9.05. Melaminformaldehit

1.9.06. 2.4.02 deki ve aşağıdaki amin katalizörleriyle geliştirilmiş melamin formaldehit

1.9.06.01. Dimetilamin-2-metil-1-propanol

1.9.06.02. Metilpropanolamin

1.9.06.03. Trietanolamin

1.10. Vinil reçineler

1.10.01. Polivinil asetat

1.10.02. Polivinil alkol

1.10.03. Polivinil bütiral

1.10.04. Polivinil formal

1.10.05. Poliviniliden klorür

1.10.06. Polivinilprolidon

1.10.07. Polivinilstearat

1.11. Selülozik reçineler

1.11.01. Karboksimetilselüloz

1.11.02. Selülozasetat

1.11.03. Selülozasetat-bütirat

1.11.04. Selülozasetat-propionat

1.11.05. Etil selüloz

1.11.06. Etil hidroksietil selüloz

1.11.07. Hidroksipropil melit selüloz

1.11.08. Hidroksipropil metil selüloz

1.11.09. Metil selüloz

1.11.10. Nitroselüloz

1.12. Stiren polimerleri

1.12.01. Polistiren

1.12.02. Alfa-metil Stiren polimer

1.12.03. Akrilonitril ve/veya alfa-metil stiren ile kopolimerize edilmiş stiren

1.13. Polietilen ve kopolimerleri

1.13.01. Etilen-etil akrilat kopolimeri

1.13.02. Izobütilakrilattan türetilmiş toplam polimer birimlerinden ağırlıkça % 35ten fazla içermeyen etilen-izobütil akrilat kopolimerleri

1.13.03. Etilen-vinil asetat kopolimeri

1.13.04. Polietilen

1.14. Polipropilen

1.15. Akrilikler ve kopolimerleri

1.15.01. Etilakrilat ve/veya stiren ve / veya metakrilik asit ile kopolimerize edilmiş akrilamid, daha sonra kopolimer formaldehit ve bütanol ile tepkimeye sokulmuş.

1.15.02. Akrilik asit ve aşağıdaki esterleri

1.15.02.01. Etil

1.15.02.02. Metil

1.15.03. Metakrilik asit ve aşağıdaki esterleri

1.15.03.01. Bütil

1.15.03.02. Etil

1.15.03.03. Metil

1.15.04. Metakrilik asit veya aşağıdakilerden biri veya birkaçıyla kopolimerize edilmiş etil ve metil esterleri:

1.15.04.01. Akrilik asit

1.15.04.02. Etil akrilat

1.15.04.03. Metil akrilat

1.16. Elastomerler

1.16.01. Bütadien-akrilonitril kopolimeri

1.16.02. Bütadien-akrilonitril-stiren kopolimeri

1.16.03. Bütadien-stiren kopolimeri

1.16.04. Bütil kauçuk

1.16.05. Klorlanmış kauçuk

1.16.06. 2-kloro-1.3-bütadien (neopren)

1.16.07. Doğal kauçuk (doğal latex ve doğal latex katıları, dumanlı veya dumansız)

1.16.08. Poliizobütilen

1.16.09. Kauçuk hidroklörür

1.16.10. Stiren-izobütilen kopolimeri

1.16.11. Metakrilonitril-polibütadien kopolimerleri (en çok % 41 metakrilonitril birimi bulunabilir) % 8 den az alkollü gıdalarla temasta kullanılmak üzere

1.17. Poliamid reçineleri

1.17.01. % 20 den çok monomer asidi içermeyen ve dimerize sebze yağı asitleri ile etilendiaminden elde edilmiş poliamid yalnızca oda sıcaklığını aşmayan sıcaklıktaki gıdalarla temasta kullanılabilir.

1.17.02. Maksimum asit değeri 5, maksimum amindeğeri 8.5 olan ve % 10’dan az monomer asit içeren dimerize sebze yağı asitleri ile toplam reçin
enin % 10 unu aşmayacak şekilde etilen diamin ve 4,4-bi(4-hidroksifenil) pentonoik asitten elde edilmiş poliamid reçinesi oda sıcaklığının üstüne çıkmamak ve poliamid reçinesinin miktarı bitmiş kaplamanın cm2 nde 2 mgr’ı aşmamak koşulu ile

1.18. Silisler

1.18.01. Metil hidrojen polisiloksan, dimetil polisiloksan ve metilfenil polisiloksandan kaynaklanan siloksan reçineleri.

2. Aşağıdaki fabrikasyon yardımcı maddeleri gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla reçinesel kaplamanın üretim ve işlenmesinde kullanılabilirler:

2.1. Plastifiyanlar

2.1.01. Asetil tribütil sitrat

2.1.02. Asetil trietil sitrat

2.1.03. Bütil ftalil bütil glikolat

2.1.04. Bütil sterat

2.1.05. Para-tersiyer-bütil fenil salisilat

2.1.06. Dibütil Sebakat

2.1.07. Dietil ftalat

2.1.08. Diizobütil adipat

2.1.09. Diizooktil ftalat

2.1.10. Epoksidize soya yağı (iyot indisi maksimum 14, peroksit sayısı en az % 6

2.1.11. Etil ftalil etil glikolat

2.1.12. 2.-etilhekzil difenil fosfat

2.1.13. di-2-etilhekzil ftalat

2.1.14. Gliserol

2.1.15. Gliseril monooleat

2.1.16. Gliseril triasetat

2.1.17. Mono izo propil sitrat

2.1.18. Propilen glikol

2.1.19. Sorbitol

2.1.20. Mono-di- ve tristearil sitrat

2.1.21. Trietil sitrat

2.1.22. Trietilen glikol

2.1.23. 3(2-ksenoksil)-1,2 epoksipropan

2.2. Gevşeticiler

2.2.01. N.N’-Distearoyl etilendiamin

2.2.02. Linoleik asid amid

2.2.03. Oleik asid amid

2.2.04. Palmik asid amid

2.2.05. Petrolatum

2.2.06. Polietilen mumu

2.2.07. Polioksietilen glikol monooleat (polioksietilen molekül ağırlğı 300 den büyük)

2.2.08. Politetra-floroetilen

2.2.09. Silisler (vizkozitesi 300 sentistoktan az olmamak üzere). Dimetil polisiloksanlar ve/veya metilfenilpolisiloksanlar. Metilfenil polisiliksan 4 siloksi birime kadar olan siklosiloksanlardan ağırlıkça % 2’den fazla içermeyecektir:

2.3. Yüzey parlatıcılar

2.3.01. Pamukyağı ve yenebilir diğer yağlar

2.3.02. Dibütil sebakat

2.3.03. Dioktil sebakat

2.3.04. Gliseril monosterat

2.3.05. Lanolin

2.3.06. Beyaz mineral yağ

2.3.07. Hurma yağı

2.3.08. Parafin

2.3.09. Petrolatum

2.3.10. Stearik asit

2.4. Katalizörler ve çapraz bağlama elemanları

2.4.01. Silisler için (kalay katalizör miktarı 100 kısım siloksan reçinede 1 kısım geçmeyecek)

2.4.01.01. Dibütilkalay dilaurat

2.4.01.02. Kalay (11) oleat

2.4.01.03. Tetrabütil titanat

2.4.02. Epoksi reçineler için

2.4.02.01. Siyanoguanidin

2.4.02.02. Dibütil ftalat (%8 e kadar alkol içeren içkilerle kullanılacak 4500 lt. kapasiteli kapların kaplamasında)

2.4.02.03. Dietilnetriamin

2.4.02.04. Difenilamin

2.4.02.05. Etilendiamin

2.4.02.06. Izoftalildihidrazid.

2.4.02.07. 4,4’-metilendianilin (%8 e kadar alkol içeren içkilerle kullanılacak 4500 lt. kapasiteli kapların kaplamasında).

2.4.02.08. N-oleyl-1, 3-propandiamin (en çok ağırlıkça % 10 dietilaminoetanol içerecektir.)

2.4.02.09. 1 mol polietilen glikol 400’ün klorhidrin dieterinin dehidrohalojenasyon koşullarında 2 mol N-oktadesil trimetilendiamin ile tepkimesinden oluşan poliamin (oda sıcaklığını aşmamak üzere)

2.4.02.10. Salisilik asit 4500 lt. lik kapların % 8 alkol içeren içkilerle kullanım için

2.4.02.11. Stannous 2-etilhekzanoat (reçinenin ağırlıkça % 1’ini aşmayacak)

2.4.02.12. Stiren oksit (4500 lt.lik kaplarda en çok % 8 alkol içeren içkilerde kullanım için)

2.4.02.13. Tetraetilen pentamin

2.4.02.14. Eş mol. sayısında yağ asitleriyle tepkimeye girmiş tetraetilen pentamin

2.4.02.15. Tri (dimetilaminometil) fenol ve onun 2.8.02 deki tuzların yağ asitleriyle hazırlanmış tuzları

2.4.02.16. Trietilen tetramin

2.4.02.17. Trimellitik anhidrit-çapraz bağlama elemanı olarak ve reçinen ağırlıkça % 15 ini aşmamak üzere

2.5. Ultraviole stabilizanlar

2.5.01. 2(2’-hidroksi-5’ metilfenil) benzotriazol. En çok % 0.3

2.5.02. 7-(5’metil-6’-n-bütoksibenzotriazol- (2)-3-fenil kumarın. En çok % 0.1

2.6. Yüzey aktif maddeler

2.6.01. Poli (2-(dietilamino) etilmetakrilat) fosfat (minimum gerçek viskozitesi 25o C taki su içinde 9.0 desilitre/gr dan az olmayacak)

2.6.02. Sodyum dioktil sülfosüksinat

2.6.03. Sodyum dodesil benzensülfonat

2.6.04. Sodyum lauril sülfat

2.7. Antioksidanlar

2.7.01. Bütillenmiş hidroksianisol

2.7.02. Bütillenmiş hidroksitoluen

2.7.03. Guaiac zamkı

2.7.04. Dilauril tiyodipropionat

2.7.05. Nordihidroguairatik asit

2.7.06. Propil gallat

2.7.07. Distearil tiyodipropionat

2.7.08. Tiyodipropionik asit

2.7.09. 2,4,5-trihidroksi bütirofenon

2.8. Kurutucular. 2.8.01’deki metallerin asitlerle tepkimesinden oluşan 2.8.02 deki tuzlar

2.8.01. Metaller

2.8.01.01. Alüminyum

2.8.01.02. Kalsiyum

2.8.01.03. Seryum

2.8.01.04. Kobalt

2.8.01.05. Demir

2.8.01.06. Lityum

2.8.01.07. Magnezyum

2.8.01.08. Manganez

2.8.01.09. Çinko

2.8.01.10. Zirkonyum

2.8.02. Tuzlar

2.8.02.01. Kaprat

2.8.02.02. Kaprilat

2.8.02.03. Izodekanoat

2.8.02.04. Linoleat

2.8.02.05. Naftenat

2.8.02.06. Neodekanoat

2.8.02.07. Oktoat (2-etil hekzoat)

2.8.02.08. Oleat

2.8.02.09. Palmitat

2.8.02.10. Rezinat

2.8.02.11. Risinoleat

2.8.02.12. Soyat

2.8.02.13. Stearat

2.8.02.14. Tallat

2.9. Mumlar

2.9.01. Parafin

2.9.02. Polietilen

2.9.03. Balık yağı

2.9.04. Spermaçeti

2.10. Çeşitli dolgu maddeleri

2.10.01. Amonyum nitrat

2.10.02. Amonyum potasyum fosfat

2.10.03. Kalsiyum asetat

2.10.04. Kalsiyum etil asetoasetat

2.10.05. Kalsiyum gliserofosfat

2.10.06. Kalsiyum sodyum ve potasyum oleatlar.

2.10.07. Kalsiyum sodyum ve potasyum risinoleatlar

2.10.08. Kalsiyum, sodyum ve potasyum stearatlar

2.10.09. Hidrojene kastor yağı

2.10.10. Setil alkol

2.10.11. Desil alkol

2.10.12. Disodyum hidrojen fosfat

2.10.13. Etil asetoasetat

2.10.14. Lauril alkol

2.10.15. Lesitin

2.10.16. Magnezyum, sodyum ve potasyum sitrat

2.10.17. Magnezyum gliserofosfatlar

2.10.18. Magnezyum stearat

2.10.19. Mono, di ve trikalsiyum fosfat

2.10.20. Monodibütilamin pirofosfat (demir için kenetleyici olarak)

2.10.21. Mono, di ve trimagnezyum fosfat

2.10.22. Miristil alkol

2.10.23. Oktil Alkol

2.10.24. Fosforik asit

2.10.25. Hidrojene polibüten

2.10.26. Polietilen oksit

2.10.27. Sodyum pirofosfat

2.10.28. Kalay (II) klörür

2.10.29. Kalay (II) stearat

2.10.30. Stearil alkol

2.10.31. Tetrasodyum pirofasfat

2.10.32. Alüminyum bütilat (epoksi reçineler için)

2.10.33. Alüminyum sterat

2.10.34. Amonyum lauril sülfat

2.10.35. Boraks (ko
ruyucu olarak)

2.10.36. Potasyum hidroksit (akrilat ester kaplamalarda)

2.10.37. Potasyum persülfat (akrilat ester kaplamalarda)

3. Bitmiş reçinesel kaplama uygun gıda benzeri çözeltilerle sıcaklık ve zaman kontrollu olarak ekstrakte edildiği zaman aşağıdaki koşullara uymalıdır:

3.1. 4,5 litreden az hacimli kapların kaplamasında kullanılan kaplama 0.08mg/cm2 den fazla kloroformda çözünebilen madde vermemelidir.

3.2. 4,5 litreden büyük kaplar için bu miktar 0.29 mg/cm2 den fazla olmamalıdır.

3.3. Film ya da kağıt, karton gibi tabakalara yapılan kaplamalarda. Bu çözünürlük 0.08 mg/cm2 den az olmalıdır.

4. Polimerik ve reçiesel kaplamalar yalnızca aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilir:

4.1. Kuru ve katı gıdalar

4.2. Sular ve meyve suları

4.3. Yağ ve yağlı gıdalar

4.4. Süt ürünleri

4.5. Et ve balık

4.6. Sebze ve meyve

4.7. Şeker ve şekerli gıdalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article Categories:
TÜRK GIDA KODEKSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares
Translate »